Picture Gallery One

Click image for close up view


Styles of Tsukamaki Available:
 

(01 Handachi Zuka)

(02 Higo Kusube Maki Tsuka)

(03 Higo kusubegawa Nikuzukimakizuka)

(04 Hiramaki)

(05 Hoso Jabaraito Kumiage Zuka)

(06 Hoso To Katate Maki)

(07 Hosoito Takanoha Kumiawase Tsuka)

(08 Iro Chigai Jabara Maki)

(09 Jabara Kumiage Shiho Maki)

(10 Kami hosoyori Hiramaki Zuka)

(11 Katatemaki)

(12 Kawahosomaki Buyotsuka)

(13 Kenjo Zuka)

(14 Kodai Murasaki Jabara Maki)

(15 Kusube Hineri Kawamaki)

(16 Shonai Uesugi Zuki)

(17 Tachi Tsukagashira Kakemaki)

(18 Tomaki Nihon Kumiage Zuka)

(19 Tsumami Maki)

(20 Yagyu Ryu Hiramaki)

(21 Mempumaki Moyo Iri)next